فهرست بستن

آزمونهای جامع دکتری شهرسازی

آزمونهای دوره ای دکتری شهرسازی

آزمونهای رایگان دکتری شهرسازی

آزمونهای رشته دکتری شهرسازی در خانه شهرسازان شامل آزمونهای جامع دکتری شهرسازی ، آزمونهای دوره ای دکتری شهرسازی و آزمونهای رایگان دکتری شهرسازی ؛ اصولا رشته شهرسازی پس از دو شاخه شدن در مقطع کارشناسی ارشد (طراحی و برنامه ریزی) مجددا در مقطع دکتری یکپارچه گردیده و با عنوان عام شهرسازی ارائه می­گردد. از داوطلبین وعلاقمندان به ادامه تحصیل در این مقطع انتظار میرود که بر تمامی مفاهیم نظری هر دو گرایش طراحی شهری و برنامه ریزی واقف بوده باشند تا بتواند در آزمون تئوری عملکرد مناسبی از خود ارائه دهند.

تفاوت آزمون دکتری با سایر آزمون­های سراسری تحصیلی انجام مصاحبه علمی پس از قبولی و کسب نمره در آزمون تئوری می­باشد. داوطلبین باید به نوعی اعضای هیئت علمی دانشگاه های مورد نظر خود را راضی به پذیرش خود کنند، این امر محقق نمیگردد مگر با ارائه یک رزومه مناسب، معتبر و برجسته تحقیقاتی در روز مصاحبه.